Russian boy and russian girl !

X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~